Zoeken

Meer Service dan u denkt!

Milieuschade

Milieuschade

Met de Milieuschadeverzekering kunt u de financiële risico's afwenden die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Deze schadeverzekering dekt de sanering en andere bijkomende kosten.

Bij saneringsplicht:

Bedrijven hebben bij bodem- of waterverontreiniging een wettelijke saneringsplicht. Zowel de eigenaren van de verontreinigde grond als de gebruikers ervan moeten die plicht nakomen.

 U verzekert bij de Milieuschadeverzekering onder andere:

- kosten sanering grond, grond- en oppervlaktewater

- kosten opruimen en afvoeren asbest

- onderzoekskosten

- juridische kosten bij vorderingen van derden